Een stukje Historie

De herbouw van de kantine van VV Kamerik

Een stukje geschiedenis, hoe begon het ook al weer?

Op 15 april 2015 is er een brainstormbijeenkomst gehouden in het Dorpshuis van Kamerik om ideeën van onder andere de inwoners, (toekomstige)ouders, omwonenden, verenigingen en organisaties in Kamerik te delen met betrekking tot een nieuw schoolgebouw waar de kinderen van Kamerik en Kanis de komende 30 tot 40 jaar met plezier naar school kunnen. In deze bijeenkomst zijn ook een aantal mogelijke locaties besproken waar het nieuwe schoolgebouw gesitueerd zou kunnen worden.

Op 26 mei 2015 is er een eerste overleg geweest met de Gemeente, directeuren van beide scholen, SDO en VV Kamerik. In dat overleg zijn de wensen geïnventariseerd en is afgesproken dat in de ontwerpfase een vervolggesprek met partijen wordt georganiseerd.

Dan blijft het een tijdje stil. De Gemeente gaat hard aan de slag met de ontwerpplannen van de school en de voorbereidingen voor het raadsvoorstel.

Op 21 januari 2016 is er een eerste overleg geweest met de Gemeente en de sportverenigingen SDO, LTC en VV Kamerik. Doelstelling voor dit overleg is tweeledig: enerzijds op korte termijn afspraken maken over een ‘vlekkenplan’ met de demarcatie tussen areaal scholenbouw en sport. Anderzijds nadenken over de toekomst van het sportpark: binnen een vastgesteld vlekkenplan voorsorteren op ontwikkelingen op het sportpark en in de sport.

Tot begin november 2016 vinden er verschillen overlegvergaderingen plaats. Allereerst met de Gemeente en de genoemde sportverenigingen, later, nadat is gebleken dat er mogelijkheden zijn om de impact te beperken tot het terrein van alleen VV Kamerik, alleen met de Gemeente en VV Kamerik. In die periode worden door Peter Boere ook Jan van de Berg en Adriaan Lekkerkerker van Uijtewaal Bouw aangehaakt. Met hen worden ideeën en plannen uitgewerkt voor de aanpassingen aan ons bestaande clubgebouw. Dit alles onder de enthousiaste en bezielende begeleiding van Peter Boere.

Begin november, na vele bijeenkomsten ontstaat er een impasse, waarin het bestuur van VV Kamerik tot de conclusie komt dat er onvoldoende vertrouwen nog is om tot een voor VV Kamerik aanvaardbare oplossing te komen. Het overleg met de Gemeente wordt opgeschort.

Na overleg tussen de voorzitter van VV Kamerik en Margot Stolk, de wethouder, wordt afgesproken om nog éénmaal een poging te wagen om met elkaar een opening te vinden om uit de impasse te komen. Op 20 december 2016 vindt er een gesprek plaats met Margot Stolk en Burgemeester Molkenboer enerzijds en met een vertegenwoordiging van het bestuur van VV Kamerik, bestaande uit Peter Boere, Jaco Pak en Jan Klein anderzijds. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de Gemeente bereid was te investeren in de herbouw van de kantine tot een bedrag van maximaal € 500.000.

Niemand had kunnen vermoeden dat dit één van de laatste bijeenkomsten zou zijn waarbij Peter Boere actief aanwezig zou kunnen zijn. Hoewel we wisten dat Peter ernstig ziek was, hoopte hij en wij dat hij zich nog actief zou kunnen bezig houden met het uitwerken van de plannen voor de herbouw van onze kantine.

Op 10 januari overleed Peter veel te vroeg op 51-jarige leeftijd. Tot het allerlaatste moment ontvingen we instructies van Peter wat we moesten doen, bij wie we terecht konden en wie we erbij moeten betrekken. Iedere keer dat we als bestuur bezig zijn met de kantine, is Peter in gedachten bij ons.

Na een periode van rouw en de uitvaart van Peter, probeerde het bestuur de draad weer op te pakken en werk een bouwgroep gevormd met daarin Uijtewaal Bouw als beoogd hoofdaannemer, Jan van de Berg als ontwerper, Mack Stolwijk van Peters & van Leeuwen als constructeur, John Vandermeer van elektrawerk Vandermeer, Geert Okkerman van Celsius Loodgieters en installatiebedrijf en Erik Wiltenburg als bouwbegeleider. Er volgde intensief overleg om een plan te maken, waarbij we binnen het door VV Kamerik gestelde budget zouden blijven. Parallel liep er intensief overleg met de Gemeente om tot een gedragen raadsvoorstel te komen.

Op 30 mei 2017 volgt een Bijzondere Algemene Ledenvergadering waarin het Bestuur het onderhandelingsresultaat (een bedrag van € 500.000 voor de herbouw van de kantine en de aanleg van twee nieuwe velden, waarvan 1 kunstgrasveld) voorlegt aan de leden. De leden gaan unaniem akkoord met het bereikte onderhandelingsresultaat.

Op 6 juni 2017 vergadert de commissie middelen over het, in het voorstel van het College van B&W verwerkte, onderhandelingsresultaat. Op 22 juni gaat de gehele Gemeenteraad akkoord.

Gedurende de periode tot oktober wordt hard gewerkt aan het voorbereiden van het indienen van de bouwaanvraag. Het indienen gebeurt op 4 oktober 2017.


Op 23 oktober 2017 volgt een nieuwe Bijzondere Algemene Ledenvergadering waarin de leden wordt gevraagd In te stemmen met het gepresenteerde bouwplan, akkoord op het tekenen door bestuur van de bouwovereenkomst met de aannemer en In te stemmen met een aanvullende financiering d.m.v. uitschrijven van een obligatielening.

Op 13 november 2017 wordt door het Bestuur van VV Kamerik de bouwovereenkomst met Uijtewaal Bouw getekend. Het werk kan beginnen.

Op 20 december 2017, een jaar na het overleg met de Wethouder en Burgemeester waarin de impasse werd doorbroken, wordt het contract met de gemeente getekend om de tegemoetkoming voor de herinrichting van ons sportpark af te ronden. Daarmee is er een einde gekomen aan een lang proces met voor zowel VV Kamerik en de Gemeente mooi resultaat. Dit maakt voor de Gemeente mogelijk om ook definitief te starten met de bouw van het gezamenlijke schoolgebouw.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!